[KgK:] CFM-Temizlik işçisi: „Yönetimin bizi yıldırmasına izin vermeyelim!“

Mer­ha­ba, ben temiz­lik depart­manın­da çalışıyo­rum.

Bizler CFM ola­rak bütün çalış­an­ların TVöD top­lu söz­leş­me­si­ne eriş­me­si için grev­deyiz. Temiz­lik­te çalışan bazı arka­daşları­mız bügun grev­de değil­ler. Bunun sebe­bi, yönetimin geç­tiği­miz gün­ler­de bize gre­ve çık­ma­mamız yönün­de bas­kı yap­mış olması. Yönetim tarafın­dan yol­lan­mış elem­an­lar ista­syon ista­syon dolaşa­rak bizi gre­ve git­me­me­miz konusun­da ikna etmeye çalış­tılar. Ancak biz yine de grev­deyiz!

Bir çoğu­mu­zun bu işe ihti­yacı var, bu yüz­den bazı arka­daşlar işleri­ni kay­bet­mek­ten kork­muşlar.

Arka­daşlar: Yönetimin göz kor­kut­ma­ları yasa­dışı ve hiç­bir hukuk­sal tab­anı yok. Grev yap­mak bizim işçi­ler ola­rak ana­ya­sal hak­kı­mız. Kor­kut­la­ma­ra gel­meya­lim. Müca­de­leye devam etme­liyiz! Müca­de­le olmaz­sa hiç­bir şey kazana­may­ız.

Peki nasıl devam ede­ceğiz? Grev önümüz­de­ki hafta Ҫarşam­ba günü­ne (26. Ağustos) kadar uza­tıl­dı. Yeni bir teklif gele­cek mi göre­ceğiz. Müca­de­leye ve gre­ve devam etme­liyiz. Yani: Kor­kut­ma­la­ra karşı yıl­mak yok.

Her­kes gre­ve!

Klas­se Gegen Klas­se