[Barrikade:] Kommuniqué zum 25.11.2020 in Basel

Am 25. Novem­ber, dem inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an FINT-Per­so­nen, haben sich geschätz­te 100 FINT-Per­so­nen ver­sam­melt.

publish​.bar​ri​ka​de​.info