[Barrikade:] NO WEF Frühlingsquartier – Capitalism And the Virus

Klas­sen­kampf in Zei­ten der Pan­de­mie – Vor­trä­ge (Online) & Aus­stel­lung (Schwy­zer­stärn­weg 18) Wochen­de vom 8./9. Mai 2021

publish​.bar​ri​ka​de​.info